POLYGRAFEN

Saturday, March 04, 2006

klar til å begå nye lovbrudd

Rogaland politidistrikt har utarbeidet en liste over de mest aktive kriminelle utlendingene som befinner seg i distriktet. Pr dags dato teller denne listen 26 personer. Til sammen har disse 744 registrerte saker på rullebladet, 49 dommer, 23 bøter og 88 ikke-avgjordte saker. Det interessante her er at alle disse utlendingene har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge. Alikevel så befinner de seg her i landet klar til å begå nye lovbrudd.
Det tragiske i denne saken er at den ikke er særlig oppsiktsvekkende, den er snarere hva vi kan kalle normal avislesning anno 2006. Vi har sett en rekke lignende oppslag i media opp gjennom årene uten at det har ført til omlegging av den offisielle politiken som føres på dette området. For stadig flere mennesker begyner det nå å gå opp et lys, nemlig at det offentlige har mistet all kontroll over det som har med kriminalitetsbekjempende og krimialitetspreventive tiltak å gjøre. Man adresserer problemene, men ingenting vesentlig blir gjordt for å få bukt med dem.

Men problemene er igrunnen veldig enkle å løse.

Dem som kan deporteres sendes straks ut. Dem som av forskjellige grunner ikke kan utvises omgående interneres i egne leirer til en slik utvisning lar seg gjennomføre. Den naive dullingen som norske myndigheter har drevet med opp gjennom årene er nødt for å opphøre. Man kan ikke lenger ta hensyn til at disse individene risikerer rettsforfølgelse i egne hjemland. Det medfører faktisk grove brudd på menneskerettighetene til vanlige nordmenn å ha slike individer gående løs i våre lokalsamfunn. Det dreier seg faktisk om nasjonen Norges fremtid. Skal man ha noe håp om å opprettholde et fredlig norsk samfunn i fremtiden må myndighetene begynne å ta visse ting inn over seg. En god start er å annerkjenne at i de tilfellene der det står mellom rettsikkerheten til nordmenn kontra nylig ankomne kriminelle utlendinger så må rettsikkerheten til nordmenn ha forrang. Dvs utvisning av dem som ikke greier å innordne seg etter de normer som vår nasjon er tuftet på, uavhengig om disse risikerer straffeforfølgelse eller ikke..

Så enkelt er det.

6 Comments:

Post a Comment

<< Home