POLYGRAFEN

Friday, November 18, 2005

Samvittighetsfangen David Irving.

Leser i nettutgaven til VG at den omstridte Engelske historikeren David Irving har blitt arrestert i Østerike pga sitt kontroversielle syn vedrørende autensiteten til Holocaust. Eller sagt på en annen måte, David Irving har blitt arrestert fordi han tviler på at Holocaust fant sted. Irving har ved en rekke anledninger utalt at han ikke anser at det finnes bevis for at Nazistene tok livet av 6 millioner jøder under den annen verdenskrig, og i Østerike, i likhet med en del andre Europeiske land er det forbudt å så tvil vedrørende autensiteten til denne hendelsen. Irving risikerer i verste fall å måtte tilbringe 10 år bak murene i et Østerisk fengsel pga sine synspunkter som omhandler denne delen av historien.

For å si det mildt....Dette er direkte hårreisende og det er aldeles ikke noe man forventer å oppleve i et opplyst Europa anno 2005. Man kan selvsagt mene hva man vil om utalelsene og synspunktene til Irving, men at en demokratisk stat som Østerike faktisk vurderer å plassere ham bak lås og slå, og det i opptil 10 år for å forfekte sitt personlige syn på en historisk hendelse er helt horribelt. Den Østeriske stat benytter seg her av metoder man kun forventer å finne i diktatoriske regimer i den tredje verden hvor yttringsfrihet og demokrati har langt dårligere levekår enn i vår del av verden.

For saken her er faktisk ikke den at David Irving har gått til fysisk angrep på noen navngitt person. Han har heller ikke tilegnet seg økonomiske verdier på ulovlig vis. Ei har han oppfordret andre til å begå liknende hendelser. Irving har kun gitt til kjenne sitt personlige syn på en historisk hendelse som fant sted for over 60 år siden. Og for dette blir han arrestert av Østeriksk politi og satt på glattcelle. Helt utrolig! Hvis utfallet av denne saken er at David Irving kommer til å måtte tilbringe en lenger periode bak lås og slå så forventer jeg at Amnesty International og liknende menneskerettighetsorganisasjoner legger press på myndighetene i Østerike for å få ham løslatt.

For i realiteten er Irving å betrakte som en samvittighetsfange. Han har blitt arrestert kun for å forfekte sine personlige synspunkter. En rett som burde være soleklar i et hvert demokratisk land, også Østerike.

Hvis myndighetene i landet virkelig anser at det burde være ulovlig å benkte holocaust så burde de også ha ryggrad nok til å være konsekvente og ikke drive med noen form for diskriminering. Skal man forby holocaustbenektelse så må man også forby benektelse av at kommunistiske massakre fant sted under Stalin, Pol Pot, Mao og andre røde diktatorer, benektelse av at Amerikanerne detonerte to atombomber over Japan under den andre verdenskrig, benektelse av at jorden er rund og ikke flat, benektelse av at fremmedkulturell innvandring til landet er et gode, benektelse av at det eksisterte, eller ikke eksisterte masseødleggelsesvåpen i Irak under Saddam... osv .....

Bare for å ta et par eksempel.

Shame on you Austria !!

Monday, November 07, 2005

Medias dobbeltmoralske dekning av opptøyene i Paris

Etter å ha fulgt med i media den siste uken kan man nok en gang slå fast at mediedekningen fra opptøyene i Paris har blitt vinklet uti fra Norske journalisters politiske ståsted, og ikke fra et nøytralt og objektivt ett. Hele dekningen av opptøyene bærer også preg av å være en smule manisk.

Det er f.eks naturlig å anta at mange av ungdommene som deltar i opptøyene har en tung kriminell bakgrunn, men dette har så og si ikke blitt nevt i Norske medier. Ville det ikke i en objektiv og nøytral mediadekning være naturlig å fokusere på dette når en så stor gruppe mennesker går amok? Likeledes har opptøyenes destruktive effekt på det Franske samfunnet også kommet i annen rekke. Hvorfor det? Det er da helt åpentlyst at verdier for mangfoldige millioner har gått tapt i urolighetene. Hvorfor har man ikke valgt å fokusere på dette i større grad?

Det som Norske journalister derimot har valgt å fokusere på er de bakenforliggende grunnene til opprøret. Pøblene har blitt beskrevet som fattige og undertrykte innvandrererungdommer, som ikke har hatt noen som helst mulighet for å lykkes i det Franske samfunn. Inntrykket som den store majoriteten av Norske journalister har forsøkt å skape er at det er det Franske samfunnets feil at disse pøblene har gått amok og ødelagt verdier for mangfoldige millioner. Dette er igrunnen en ganske nedlatende holdning da man totalt umyndigjør disse pøblene ved å ta fra dem alt ansvar, noe som sikkert ikke var tiltenkt da journalistene helt klart er på pøbelens side. Inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest Norske aviser er at disse pøblene ikke er i stand til å ta selvstendige valg.

Scenene som har funnet sted i Paris den siste uken minner mest om anarki, noe som man slettes ikke forventer å finne i ett sivilisert europeisk land som Frankrike. Flere tusentalls biler har blitt satt fyr på, likeledes skoler, fabrikker og busser. Pøbelen har kastet stein og skutt mot politi, ambulansepersonell og brannmenn som har forsøkt å utføre jobbene sine. Pøbelen har også skapt frykt hos de mange lovlydige borgerne som bor i Frankrike. Gudene må vite hvilke tanker som spinner rundt oppi hodene deres for øyeblikket. Men alikevel så velger altså Norske journalister å ta pøbelens parti. Dette er igrunnen veldig merkverdig. Hvorfor? Jo, fordi i lignende hendelser der større menneskemasser har gått amok så har Norsk media raskt vært frempå og stemplet dem som har utført disse handlingene som pøbler, nazister og rasister. De individene jeg tenker på her er de såkalte Engelske hooligans.

I over 20 år nå har Norske journalister slengt eder og galle over denne forhatte gruppe mennesker. Journalistene har ikke engang forsøkt å finne de “bakenforliggende” årsakene til den destruktive oppførselen til de Engelske hooligans. De har ikke satt den Engelske stat under lupen i et forsøk på å finne feil i dennes politikk ovenfor denne gruppen, som skulle forklare denne type oppførsel. Nei, Norske journalister har valgt en totalt anderledes taktikk. De har avfeid Engelske hooligans som mennesker som befinner seg helt nederst på den menneskelige rangsstige. De har blitt tilegnet alle slags tenkelige negative mennesketrekk og verdier. Norske journalister har hatt så og si fritt spillerom i sine negative artikler som har omhandlet denne gruppen. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Når Franske innvandrerungdom går amok og ødelegger alt i deres vei, så fremstilles disse som offer, mens når Engelske hooligans går amok så stempler man disse som pøbel og rasister.

Jeg har selv bodd i England i mange år, og jeg har ved en rekke anledninger besøkt såkalte “housing estates”, dvs massive leilighetskomplekser rundt de store byene der flesteparten av leietagerne befinner seg nederst på den økonomiske rangsstigen. Disse områdene er ikke noe mer luksuriøse enn de affekterte drabantbyene som befinner seg rundt Paris. Mange av de Engelske hooligansene bor i slike områder, de går ofte på sosialhjelp eller de innehar lavtlønnede yrker der timelønnen variere fra 50 til 70 kr. Kriminaliteten er også skyhøy i disse områdene. De bor med andre ord under samme kummerlige forhold som innvandrerungdommen i Paris. Men Engelskmennene blir imotsetning til innvandrerungdommen i Paris stemplet som pøbeler og rasister. Hvorfor det? Hvis bo-områdene til ungdommene i Paris er skylden til deres voldsomme hat, så må vel det samme være tilfelle for Engelske hooligans? Eller er det slik at Engelske hooligans har feil farve og feil religion?

Saturday, November 05, 2005

Om salg av falske legeerklæringer

Jeg kan med hånden på hjertet slå fast at den siste tids avdekninger i media vedrørende salg av falske legeerklæringer til kriminelle for å få utsettelse/benådning av fengselsstraffer ikke sjokkerer meg nevneverdig. Korrupsjon og svindel er ikke et fenomen som man kun finner i utlandet. Det foregår desverre også her i landet. Transparancy international, et selskap som har spesialisert seg på å granske korrupsjon, fastslo i en undersøkelse tidligere i år at Norge er det mest korrupte land i Norden. Så det burde slettes ikke komme som noen overraskelse at slike saker dukker opp i media med jevne mellomrom. Det som derimot overrasker meg i denne saken er at myndighetene ikke har avdekket disse forholdene for lenge siden. I følge media har det vært kjent i en årrekke blant aktører i underverdenene og advokater at man har kunnet kjøpe seg slike tjenester. Både Tor Erling Staff og Brynjar Meling har innrømmet kjennskap til dette i intervjuer i forbindelse med saken. Så hvorfor har ikke myndighetene hatt noe kunnskap om dette? Eller kansje enkelte ansatte hos myndighetene har hatt slik kunnskap?

Det er ganske horribelt at forbrytere i en årrekke har kunne gå til noen av landets mest respekterete psykologer og psykiatere og skaffe seg slike legeerklæring på under en time. Hadde det kun vært snakk om enkelte isolerte tilfeller så hadde det hele vært mer forståelig, men når dette har gjentatt seg gang etter gang så er det noe som skurrer, ihvertfall i mine ører. Burde det ikke ha ringt noen alarmklokker hos de rette myndighetene når det til stadighet har dukket opp slike erklæringer fra de samme sakkyndige? At den ene psykologen har vært under granskning for straffbare forhold tidligere og blitt straffet for dette burde også være et klart signal om at dennes troverdighet ikke står særlig høyt i kurs. Men kansje denne saken strekker seg dypere enn det man har fått inntrykk av så langt. Det er slettes ikke umulig at det sitter en god del nervøse sjeler i høyere posisjoner og håper at disse avsløringene ikke tar med seg flere aktører i dragsuget.

Hatten av til de journalistene fra Dagens Næringsliv som avdekket disse forholdene. De har vist at de er yrkestitlene sine verdige i motsetning til en god del andre av sine Norske kolegaer. Hadde de ikke tatt fatt i denne saken så hadde antagelig disse psykologene fått lov til å fortsette med sin kyniske virksomhet i uoverskuelig fremtid. Tommelen ned til de landets myndigheter som har vist at de ikke er i stand til å se lenger enn sine egne nesetupper.